ข่าวสาร/กิจกรรม
IFOAM คือ อะไร และ สำคัญอย่างไรกับเกษตรอินทรีย์
จำนวนผู้เข้าชม 731 คน

 ไอฟอม เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM)

เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ต่างๆ ทั่วโลก 

 โดย IOAS (International Organic Accreditation Service

เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM

 

ประเทศไทย  สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นี้จาก IOAS

 

 

  ในระบบนี้  มกท. สามารถให้บริการตรวจรับรองเกษตร

อินทรีย์ในขอบข่ายเกี่ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่า

และพื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูปและจัดการ

ผลผลิต และปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า
 

  ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะ

สามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา "IFOAM

Accredited" (ต้องใช้ร่วมกันเสมอ)

 

 

IFOAM สำคัญอย่างไรกับเกษตรอินทรีย์
 

มาตราฐาน IFOAM จึงมีความสำคัญกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้า

เกษตรอินทรีย์ ในแง่ของผู้ผลิตทำให้ผู้ผลิตมีมาตราฐานที่ชัดเจน

เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์

 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

ของตัวเอง ช่วยในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีหลาย

ประเทศที่ผู้นำเข้าต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานใน

ระบบนี้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  และ

ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าในยุคปัจจุบันที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพมาก

ขึ้น ด้านผู้บริโภค มีความมั่นใจในสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ว่ามีความ

ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตราฐานรองรับ สามารถตรวจสอบได้จริง ซึ่ง

สามารถช่วยในการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

 

สาระน่ารู้***   มกทยังได้ ได้รับการรับรองระบบงานและการ

ยอมรับมาตรฐานและการตรวจรับรองทั้งจากองค์กรในประเทศและ

ต่างประเทศ อื่นๆ ด้วยนอกจาก IFOAM 

ซึ่งแต่ละมาตราฐานที่มกอ.รับรองจะมีขอบข่ายการตรวจรับรองที่มีทั้ง

เหมือนและแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมาตราฐานนั้นๆ

 

ข่าวสาร/กิจกรรม
- กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร เรื่องกาแฟอินทรีย์
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านเกษตรรุ่งเรือง จ.ลำปาง
- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้...มุ่งสู่Productivity ปี 9
- เยื่อมชม สวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านเกษตรพัฒนา จ.นครราชสีมา
- มูลค้างคาวแท้ 100% จากประเทศลาว
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านกิจเจริญการเกษตร สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
- เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร
- เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้!!
- ปุ๋ยปลอมเป็นแบบไหน??
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY